Pensioen per 2015

Op deze pagina vindt u een samenvatting van de nieuwe (fiscaal maximale) waarden per 1 januari 2015

Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen, ingaande per 01-01-2015.

Op 27 mei 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met deze nieuwe wet welke voortvloeit uit het pensioenakkoord van december 2013. De aanpassing van pensioenen met ingang van 1 januari 2015 (Witteveen 2015) is daarmee een feit.

Onder aan deze pagina vind u een samenvatting van de nieuwe (fiscaal maximale) waarden per 1 januari 2015.

Beschikbare premieregeling

Staffel II is de meest toegepaste beschikbare premieregeling. Deze spaart voor een kapitaal ten behoeve van ouderdomspensioen en partnerpensioen bij 67 jaar. 

Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór 67 jaar moet worden afgedekt met een apart bijkomende risicoverzekering. De premies in de staffels zijn afgeleid van het opbouwpercentage middelloonregeling.

Pensieonrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd is verhoogd naar 67 jaar. Verdere stijging wordt doorgevoerd afhankelijk van de stijging van de levensverwachting. Op grond hiervan is al aangekondigd dat mogelijk per 1 januari 2016 de pensioenrichtleeftijd op 68 jaar wordt gesteld. Dit is al vijf jaar eerder dan oorspronkelijk was gepland. Met betrekking tot een verdere verhoging van de AOW-leeftijd zijn voorlopig nog geen concrete leeftijden en ingangsdata genoemd.

Opbouwpercentage

De ambitie voor pensioenopbouw is dus verminderd! Tot nu toe werd gestreefd naar maximaal 70% van het laatst verdiendesalaris. Dat streven is nu  verlaagd naar een pensioen van maximaal 75% van het gemiddeld verdiende salaris in 40 jaar. De opbouw van de nabestaandenpensioenen wordt hierdoor verhoudingsgewijs ook lager.

Maximaal salaris

Ook hier een verlaging van de maximale pensioenopbouw. De aftopping van het pensioengevend salaris geldt alleen voor de opbouw vanaf 01-01-2015. De tot die datum opgebouwde aanspraken, zowel voor ouderdoms- als nabestaandenpensioen, blijven onaangetast.

Netto pensioenregeling

Deze is in het leven geroepen om pensioen op te bouwen over salaris boven de € 100.000,-. Dit is een vrijwillige pensioenspaarregeling. De premies hiervoor zijn fiscaal niet aftrekbaar (worden van het netto salaris ingehouden). De uitkeringen zijn straks onbelast en de waarde van het netto pensioen wordt niet belast in box3.

Lijfrente en oudedagsreserve

De versobering van pensioenen wordt ook doorgetrokken naar de lijfrentepremieaftrek en de oudedagsreserve.

Lijfrentepremieaftrek

Ook hier een maximering van de premiegrondslag (salaris minus franchise) waarover lijfrentepremie berekend wordt. De formule voor de jaarruimte voor 2015 t.o.v. 2014 is als volgt. Hierbij staat:

P = premiegrondslag, A = pensioenaangroei, F = dotatie aan de fiscale oudedagsreserve.

2015: 13,8% x P (waarin salaris max € 100.000) – 6,5 x A – F.       
Maximaal € 12.167,-.

2014: 15,5% x P  – 7,2 x A – F.                                                   
Maximaal € 25.181,-.

Oudedagsreserve

De formule voor de toevoeging aan de FOR voor 2015 t.o.v. 2014:
2015: 10,9% van de winst met een maximum van € 9.542,-
2014: 9,8% van de winst met een maximum van € 8.640,-